طرح جامع ساماندهی شهر تهران مربوط به چیست؟؛ املاک کیسانا

ساماندهی شهر تهران
طرح جامع ساماندهی شهر تهران

پس از مواجه شدن مسئولين بـا مشـكلات شهر تهران. و دستيابی به اين نتيجه كه مي توان منطقه ٢٢ از شهرتهران را به منطقه ای مطـابق بـا الگوهـای شهر نشينی نوين تبديل نمود. و با توجه به امكان گسترش شهر تهران در منطقه ٢٢ كه در طرح جـامع تهران نيز پيش بينی شده بود. شهرداری تهران بر آن شد تا اراضی شمال غرب تـهران را بـه محـدوده خدماتی شهر الحاق نمايد. و بر اين اساس طی سالهای ٦٩ تـا ٧٣ طـرح تفصيلـي (ساماندهی شهر تهران.) ايـن منطقـه توسـط مهندسين مشاور تهيه و سپس در سال ٧٣ تصويب گرديد.

منطقه ٢٢

آخرين اميد شهر تهران برای ايجاد الگوی مناسب وبهينه زندگی شهری است. طرح توسعه منطقـه ٢٢ بايد تمـامي كمبودهـای خدمـاتی درمقيـاس حــوزه غــرب تــهران را در خود جای دهد. براساس الگوی طرح جامع ساماندهي تهران، شهر تهران به پنج حوزه و ٢٢ منطقه تقسيم شد.
درشرايط كنونی، هسته غربی اين الگو شامل اراضي غرب مسيل كن، منطقه٢١ در حاشيه جنوبـي آزاد راه تهران ـ كرج و منطقه ٢٢ در حاشيه شمالي آن دچار تحولاتي سريع و چشمگير است. در حوزه غربي قراردارد، كه درطرح جامع بــرای آن حـوزه، هويتـی ورزشی ـ تفريحی در نظر گرفته شده است. در اين طرح، حريم منطقه ٥ به منطقه ٢٢ و حريم مناطق ٩ و ١٨ به منطقه ٢١ واقع در جبهه جنوبی اراضی غرب مسيل كن تبديل شـده اسـت.

ساماندهی شهر تهران
ساماندهی شهر تهران

از نظـر تهيـه طرح های تفصيلی نيز در درجه نخست، اولويت به اراضي غرب مسيل كــن. و در درجـه دوم، بـه مناطق پيرامونی و بالاخره ديگر مناطق باقی مانده داده شده است. در طرح جامع دوم از نظر سازمان اجرايی طرح های تفصيلــی اولويـت بنـدی بدين گونـه صـورت گرفته است:

اولويت اول :

مراكز خدماتی حوزه های شهری به ترتيب حوزه های شمالی ـ غربــی ـ جنوبی ـ شرقی.

اولويت دوم:

مراكز خدماتی مناطق كه در اين مورد منـاطق ٢١ و٢٢ جايگـاه آخـر را بـه خود اختصاص می دهند.

اولويت سوم:

پهنه مناطق شامل بخشــهای مسـكونی بـه همـراه مراكـز خدمـاتی محلـه ای و ناحيه ای مناطق ٢١ و ٢٢ اولويت اول را به خود اختصاص می دهند.

ساماندهی شهر تهران
ساماندهی شهر تهران
معرفی عناصر کالبدی منطقه۲۲

قديمی ترين محله مسكوني مربوط به دهكده المپيک است كــه بنـای آن بـه حـدود ٣٥ سـال پيـش بر می گردد و شهرک های راه آهن و چشمه دراوايل دهه پنجاه احداث گردید. استاديوم ورزشی آزادی بيش از ٣٠ سال پيش بنا نهاده شده و در نـوع خـود و در زمـان خـود از مجـهزترين مجموعه های ورزشی خاورميانه بوده است. با تاسيس استاديوم و برگزاری مسابقات ورزشی در سطح فرا ملی و فراشهری دهكده المپيـک هـم بـا هويت خوابگاهی شكل گرفت و اين خود باعث شد تا زمينه مســاعدی بـرای شـكل گـيری بـافت و ساخت و ساز جديد در حد فاصل دهكده و استاديوم ايجـاد شـود.

شاید علاقه مند به خواندن این مقاله باشید: معرفی محله شهرک چشمه از محله های بینظیر منطقه ۲۲
ساماندهی شهر تهران
ساماندهی شهر تهران
قلب تهران

ضمن آنكه با توجه به لزوم گسترش تهران بزرگ. و نيازهای جامعه شهری به مكان های گذران اوقات فراغت از عوامـل ايجـاد یک منطقه توریستی بود. بطوريكه به دنبال مطالعات زيست محيطی اوايل دهه ٥٠ توسط وزارت نـيرو، اراضـی شمالی تپه های چيتگر مستعد ايجاد يک درياچه مصنوعی وسيع شناخته شد. 

اين ايده از همان زمـان در طرح های كالبدی مربوط به شهر تهران مدنظـر قـرار گرفت. و به تدريج در زمان تهيه طرح جامع دوم تهران جان گرفت. بطوريكه در طرح تفصيلی منطقــه ٢٢، درياچه هم از نظر محوری بودن عملكرد آن و كاربری های همجـوارش و هـم از نظـر موقعيـت قرارگيری، در حكم قلب منطقه در نظرگرفته شد.

در صورتی که این مطلب برای‌تان مفید بود با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on linkedin
لینکداین
Share on telegram
تلگرام
Share on email
ایمیل
رضا احدی

رضا احدی

سعادت آباد

دیدگاه‌تان را برای‌مان بنویسید

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید