روز: اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۰

اردیبهشت ۳۱
نباید های اتاق خواب

استفاده از تخت خواب فلزی فلز به جهت داشتن ماهیت سرد و خشن موجب انتقال سردی به بدن…